Oleme puhkusel kuni 01.09.2020

  Müügilepingu üldtingimused

  Käesolevaid müügilepingu üldtingimusi (edaspidi üldtingimused) kohaldatakse kõikidele müüja poolt ostjatega sõlmitud lepingutele.

  Müüja: Kallur Logistics OÜ, registrikood 12334278, asukoht Peetri tee 20/1, Rae vald, Harjumaa, telefon Tel: +372 5012 123, e-post: info@kallur.ee;
  Ostja: juriidiline või füüsiline isik, kes soovib müüjalt osta puistematerjali koos valitud kaasnevate teenustega;
  Materjal: müüja poolt ostjale müüdav puistematerjal (muld, ehitusliiv, täiteliiv, killustik või muu) koos laadimistööde ja materjali ostja juurde veoga või muude tellitud teenustega;
  Üldtingimused: müüja ja ostja vahelisi suhteid reguleerivad lepingutingimused, millised on avaldatud müüja veebilehel aadressil: kallur.ee.

  1. Lepingu sõlmimine
  1.1. Müüja ja ostja sõlmivad müügilepingu ostja tellimuse osas kokkuleppe saavutamisel. Müüdava materjali kogus ei ole väiksem kui 5 tonni.
  1.2. Ostja võib tellimuse esitada suuliselt telefoni teel või e-posti või müüja veebilehel avaldatud tellimiskeskkonna kaudu. Ostja peab tellimuse esitamisel avaldama arve esitamiseks vajalikud andmed ning juhiste küsimuseks vajalikud kontaktandmed, samuti materjali sihtkohta toimetamiseks täpsed asukoha ja mahalaadimiskoha nõuetele vastavuse andmed.
  1.3. Müüja kinnitab telefoni teel kokkulepitud tellimuse SMS-i teel ja e-postiga saadetud tellimuse tagasikirjaga. Tellimuskeskkonna kaudu esitatud tellimus kinnitatakse sama keskkonna kaudu koheselt. Müüja teeb tellimuse kinnituses viite käesolevate üldtingimuste, millised on sõlmitud müügilepingu tingimusteks.

  2. Hind ja tasumine
  2.1. Ostetud materjali hind sõltub tellitavast puistematerjali liigist, kogusest ning ostja juurde veoks vajaminevatest veovahenditest arvust. Hinnad on kättesaadavad tellimiskeskkonna hinnakalkulaatori kaudu. Hinnakalkulaatoris on hinnad määratud tavaliste tingimuste alusel ja need on avaldatud nii ilma kui ka koos käibemaksuga. Kui ostjal on täitmisel eritingimusi, lepitakse eritingimustega kaasneva täiendava hinna osas eraldi kokku.
  2.2. Hind sisaldab materjali veovahendile pealelaadimist, materjali vedu ostja nimetatud sihtkohta ning sihtkohas mahalaadimist. Ostja tellimuse kohaselt võib hind sisaldada ka ostetava materjali eelnevat töötlust või muid teenuseid.
  2.3. Ostja maksab müüjale hinna vastavalt kokkuleppele kas ettemaksu tingimusel, kohapeal materjali kättesaamisel või arve alusel 7 päeva jooksul, kui arvel ei ole näidatud pikemalt makstähtaega. Müüja väljastab ostjale arve e-posti teel materjali üleandmise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul. Kui ostja hilineb arve tasumisega, siis on müüjal õigus nõuda ostjalt maksmisega hilinetult summalt viivist 0,2 % päevas.
  2.4. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Kasutusel olevad makseviisid on Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay, kasutatav valuuta on € (Euro). Kallur Logistics OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kallur Logistics OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
  2.5. Tarne 1-3 tööpäeva, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Teenust osutame Harju ja Raplamaal.

  3. Lepingu täitmine
  3.1. Müüja täidab materjali müügilepingu võimalusel sõlmimise päeval või tellimisest kuni kolme tööpäeva jooksul. Ostja täpsustab täitmise kuupäeva müüja veokorraldajaga.
  3.2. Täitmise päeval teatab sõidukijuht ostjale telefoni teel kohalejõudmise kellaaja ca 1 tund ette. Ostjal on õigus saada müüjalt telefoni teel lepingu täitmise kohta jooksvalt teavet. Kui täitmise käigus tekib müüjal takistusi, teatab ta neist ostjale.
  3.3. Ostja võib sõlmitud lepingust ja selle täitmisest loobuda või lükata täitmise kuupäeva edasi teatades müüjale e-posti teel ette vähemalt 15 tundi enne kokkulepitud sihtkohta toimetamise aega. Kui ostja edastab loobumise või aja muutmise teate hiljem, peab ta hüvitama müüjale ostja tellimuse täitmise ettevalmistamisel tekkinud kulud.
  3.4. Müüja müüb ostjale tellitud materjali sellise kvaliteediga nagu see on, kui pooled ei ole kokku leppinud kvaliteedi osas eritingimusi.
  3.5. Müüja toimetab materjali oma veovahendiga (kalluriga) ostja nimetatud sihtkohta ning esitab kalluril oleva materjali ostjale ülevaatamiseks. Kui ostja kinnitab, et see on tellitud materjal, laadib müüja materjali maha ning annab selle ostjale saatelehe alusel üle.
  3.6. Ostja peab mahalaadimiskoha ette valmistama arvestusega, et müüja saaks mahalaadimise teha 15 minuti jooksul.
  3.7. Saatelehele vastuvõtmist kinnitava allkirja andmisega ostja kinnitab ostetud materjali kättesaamist, hinna tasumise kohustust ning nõustumist käesolevate üldtingimustega.

  4. Mahalaadimiskoha nõuded
  4.1. Ostjal tuleb arvestada, et müüja veab materjali kohale raskekaalulise kalluriga, seetõttu peab ostja müüjale eelnevalt teatama, kas sihtkohta sõitmisel teel võivad esineda takistused nagu näiteks:
  4.1.1. tee on kitsas või väga väikese pöörderaadiusega;
  4.1.2. tee äärde jäävad madalad puuoksad või elektriliinid;
  4.1.3. sihtkohta jõudmiseks tuleb läbida pehmet või vajuvat pinnast;
  4.1.4. katuseräästad on sihtkohta sõitmise teest lähemal kui 5 meetrit;
  4.1.5. sihtkoha teele jäävadkaevuluugid, truubikohad, äärekivid või muud rajatised, millest kallur peaks üle sõitma;
  4.1.6. sihtkoha teel liiguvad koduloomad jne.
  4.2. Ostja peab materjali mahalaadimiskoha valima ja ette valmistama selliselt, et tagada materjali mahalaadimise võimalus ning hoida ära müüja veovahendile, ümbruskonnale või isikutele tekkida võivat kahju, sh peab ostja arvestama, et:
  4.2.1. värava laius võimaldaks kalluril seda läbida ning et läbimisega ei kaasneks väravapostide vajumist;
  4.2.2. mahalaadimiskoht asub elamust, muudest hoonest, rajatistest või ostjale olulistest kohtadest kaugemal kui 15 meetrit;
  4.2.3. mahalaadimise ajal ei viibi seal juures lapsi ega teisi asjasse mitte puutuvaid isikuid;
  4.2.4. mahalaadimiskoha tagurdamistee on ohutu, ostja tagab, et keegi ei viibiks tagurdamisteel, kuna sõidukijuht ei näe tagurdamisel kasti taha:
  4.2.5. mahalaadimiskoht peab olema tasapindne, kallur ei saa kallutada, kui on viltuses asendis jne.
  4.3. Ostja peab juba tellimuse esitamisel arvestama punktide 4.1 ja 4.2 nõuetega ja teatama müüjale e-posti teel või tellimiskeskkonna kaudu võimalikest ohtudest sihtkoha teel või mahalaadimiskohas. Kui ostja ei ole müüjale võimalikke ohte teatavaks teinud, siis müüja eeldab, et sihtkoha tee ja mahalaadimiskohas ei esine ohtusid.

  5. Poolte vastutus
  5.1. Ostja vastustab müüjale lepingut täitmiseks teatavakstehtud andmete õigsuse eest.
  5.2. Kui ostja jättis sihtkoha tee või mahalaadimiskoha nõuetele mittevastavusest või võimalikest ohtudest müüjale teatamata ja kui seoses sellega tekkis kohaletoimetamise takistus, kalluri vajumine või kahjustumine ja müüjale lisakulu, peab selle lisakulu müüjale hüvitama ostja. Kui ostjast tulenevalt tekkis müüjale, ostjale või kolmandale isikule kahju, peab selle kahju hüvitama ostja kogu kahjusumma ulatuses.
  5.3. Kui müüja veovahend saabus kokkulepitud ajal mahalaadimiskohta, kuid ostjast tingitud põhjustel ei saanud mahalaadimist koheselt alustada ja kallur jäi seetõttu ootele, peab ostja maksma müüjale lisaks hinnale ka seisuaja tasu arvestusega 100 eurot tund. Tasule lisandub käibemaks. Seisuaja tunniarvestus algab alates kalluri mahalaadimiskohta saabumise 20-ndast minutist.
  5.4. Kui müüja toimetas ostjale materjali kohale, kuid ostja keeldub selle vastuvõtmisest, peab ostja hüvitama müüjale tekkinud materjali laadimise-, veo- ja muud kulud.
  5.5. Kui mahalaadimiskohas selgub, et sinna ei saa maha laadida ja müüja peab ostja juhisel toimetama materjali teise asukohta, hüvitab ostja müüjale kõik sellega kaasnenud kulud.
  5.6. Müüja esitab ostjale posti või e-posti teel kulude või kahjude hüvitamiseks kirjaliku nõude, ostja peab nõude täitma kättesaamisest 15.päeva jooksul. Kui müüja väljastas ostjale nõude e-posti teel, siis loetakse, et ostja on nõude kätte saanud saatmise päevale järgneval kolmandal päeval.
  5.7. Laiali aetud materjali tagastada ei saa- Tarnijal pole sellega enam midagi teha.
  5.8. Tagastamisel peab Tellija maksma laadimis- ja transpordikulud ning siis saab Tellija Teenusepakkujalt materjali raha tagasi.

  6. Muud tingimused
  6.1. Müüjal on õigus üldtingimusi muuta. Uued üldtingimused jõustuvad veebilehel avaldamisest 15 päeva jooksul.
  6.2. Käesolevad müügilepingu üldtingimused on müüja omand ning tingimuste mistahes osa kopeerimine või kasutamine kolmandate isikute poolt on keelatud. Keelu rikkumisega kaasneb meid esindava büroo nõue.
  6.3. Materjali sobivust palun kontrollida kohapeal, hilisemaid pretensioone Tarnija ei rahulda.


  captcha
  Nõustun müügilepingu üldtingimustega ja kinnitan, et esitatud andmed on õiged.
  Valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.